Aangetekend factuur

Het derde aangetekend schrijven was er geen van de advocaat. Het was van het bedrijf zelf.

AANGETEKEND

Geachte heer,

in bijlage ons factuur xxxxxx voor de erelonen en kosten van onze raadsman teneinde uw reacties van het internet te laten verwijderen.

Vriendelijke groet,
[naam van de grote baas]

Deze keer ben ik dus hulp gaan inroepen. Het heeft lang genoeg geduurd dat ik zonder juridische ondersteuning aangetekende brieven heb gestuurd. Juridisch gezien had ik eigenlijk de eerste brief van de advocaat moeten negeren. Niet alleen heb je 2 weken om een aangetekend schrijven te gaan halen – dus “de dag nadien” moeten reageren is geen geldige termijn – het genoemde artikel heeft inderdaad enkel betrekking tot privé personen, niet op bedrijven. Bovendien heb ik hen niet beschuldigd van niet-gebeurde misdaden. Het enige waar ik over heb geschreven, waren mijn ervaringen met het bedrijf.

Echter, deze aangetekende, onterechte factuur moet ik wel beantwoorden. Negeren staat eigenlijk gelijk met het stilzwijgend aanvaarden ervan. Met juridische hulp is mijn aangetekend antwoord zo:

AANGETEKEND

Geachte heer,

Uw factuur met nummer xxxxxxx dd 18 augustus 2010 heb ik goed ontvangen.

Het spreekt voor zich dat de door u gemaakte kosten niet op mij verhaald kunnen worden.

De voormelde factuur dien ik dan ook te protesteren.

Ook wijs ik u er op dat indien ik genoodzaakt word verder met u over deze onterechte factuur te corresponderen, ik gedwongen zal zijn om bij u administratiekosten in rekening te brengen ten belope van 20 EUR per pagina.

Huidig schrijven wordt u gericht onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Met vriendelijke groeten,

Mijn antwoord is ondertussen afgeleverd.

Tweede brief van advocaat

AANGETEKEND

Vrijdag 13 augustus 2010

Geachte Heer,

Ik stel vast dat u inmiddels de betreffende blog ontoegankelijk heeft gemaakt.

Dit is een stap in de goede richting, doch onvoldoende, daar ik, bij het ingeven van de naam van cliënt, vaststel dat uw blog nog steeds de tweede hit op GOOGLE is.

Uw lastercampagne is dus nog publiekelijk zichtbaar – weliswaar gedeeltelijk. Het gedeeltelijk ontoegankelijk maken is niet voldoende. Elke verwijzing dient te worden verwijderd.

Ik stel u dan ook in gebreke er voor te zorgen dat er bij het ingeven van de naam van client er geen enkele verwijzing naar de inhoud van uw blog verschijnt. Indien dit enkel kan door de volledige inhoud van de blog te verwijderen, dan is dat zo.

Indien u hier niet op ingaat uiterlijk voor 17 augustus as., herneem ik mijn acties zoals aangekondigd in mijn vorig schrijven.

Het is inderdaad tijd dat u uw – naar eigen zeggen – kinderachtige praktijken stopzet en dat u zich terug gaat bezighouden met de champignons in uw hof of een of andere schoenenwedstrijd.

Oprechte groeten,
[naam van de advocaat]

ps: indien u opnieuw meent dat deze brief dermate interessant is dat hij met de rest van de mensheid moet worden gedeeld, hoeft u de moeite niet te nemen om mijn gegevens onzichtbaar te maken.

Alle verwijzingen waren van mijn website gehaald. Niks "gedeeltelijke" verwijdering, nee, volledig.
Dat ik de teksten dus niet "gedeeltelijk verwijderd" heb, maar wel "volledig", stuur ik als aangetekend retour. En gezien de opgelegde deadline weer zo absurd kort is, werd het bericht ook per e-mail verstuurd, al is daar tot op moment van schrijven geen antwoord op gekomen. Ook wanneer ik probeer telefonisch contact te leggen, blijkt mijnheer de advocaat verhinderd te zijn mijn oproep te beantwoorden. Gezien hij tegenwoordig regelmatige bezoeker is van deze website, hoop ik dat hij mijn antwoord door deze publicatie alsnog te lezen krijgt.

AANGETEKEND
PER GEWOON SCHRIJVEN
PER E-MAIL

Maandag 16 augustus 2010

Geachte heer,

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen, heb ik gedaan wat er van mij verlangd werd in uw eerste schrijven op 11 augustus 2010. Alle verwijzingen naar [naam van het bedrijf] op bermione.be zijn offline gehaald.

U stelt echter vast dat het ingeven van de naam van uw cliënt in Google, mijn website als tweede resultaat geeft. In bijlage vindt u een screenshot van de eerste pagina na het zoeken op “[naam van het bedrijf]” via google.be alsook die van google.nl. Zelf ben ik tot pagina 53 gegaan en nergens is er een verwijzing naar mijn blog te vinden. In de e-mail versie van deze brief stuur ik u ook als bijlage de eerste 10 pagina’s zoekresultaten.

Echter, ik spreek niet tegen dat er ergens op Google een verwijzing naar mijn site is. Deze is enkel te bereiken via het zoeken op zowel “[naam van het bedrijf]” als “bermione” en dit terwijl op bermione.be nergens het woord “[naam van het bedrijf]” meer voorkomt. De technologie die Google hiervoor gebruikt, heet “Google Cache”. Meer informatie hierover vindt u op de website http://www.googleguide.com/cached_pages.html
Google Cache zorgt ervoor dat indien een bepaald bericht of website offline gaat, de inhoud ervan toch nog te raadplegen is, hetgeen Google’s service verbetert. Gezien dit functionaliteit is van Google, kan ikzelf hier niets tegen doen.

De reden dat men de originele tekst alsook de verwijzing naar mijn website nog in Google terugvindt, is dan ook omdat ik door u ben verplicht de berichten offline te halen. Dit zorgt ervoor dat Google’s backup systeem – Google Cache – in werking treedt en de verwijzing van [naam van het bedrijf] naar mijn website in stand wordt gehouden. Uw voorstel om de volledige website offline te halen, gaat het daarom alleen maar erger maken omdat er dan zelfs geen enkele mogelijkheid meer is om de berichten ooit nog weg te halen uit de Google Cache.

Beter is om berichten te laten staan en de tekst ervan aan te passen door de naam “[naam van het bedrijf]” eruit te verwijderen. De volgende keer dat Google mijn website bezoekt, merkt deze dat de tekst gewijzigd is en zal de nieuwe tekst opslagen in de cache. Dit is de snelste manier om elke verwijzing naar mijn website via het zoekwoord “[naam van het bedrijf]” te verwijderen.

Omdat u mij verplicht op uw eis in te gaan voor 17 augustus 2010, zal ik deze brief ook per e-mail versturen. Indien u hierop voor maandag 16 augustus 2010 om 12u niet hebt gereageerd, veronderstel ik dat u nog steeds wil dat ik al het mogelijke doe om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke tekst van het Internet verdwijnt en dus bovenstaand voorstel uitwerk.

Hierbij wens ik u te vermelden dat de wet mij geenszins verplicht dit te doen. Niets verbiedt mij mijn ervaring met een bedrijf openbaar te maken. Het artikel waar u naar verwees in uw eerste brief stelt een reeks misdrijven strafbaar die een inbreuk vormen op het privé-leven, de reputatie of de eer van een persoon. Toch wil ik duidelijk maken dat ik niet van plan ben tegen te werken en mijn volledige medewerking wil verlenen om dit geschil zo snel mogelijk op te lossen. Er is dan ook geen enkele reden om mij aan te schrijven met de minachtende toon uit uw tweede brief, dit helpt geen van ons beiden vooruit. Indien ik van u niet over een bedrijf mag schrijven, dan kunt u er zeker niets op tegen hebben dat ik over de champignons in mijn tuin schrijf.

Hopend u van dienst te zijn, groet ik u.

Ondertussen is de link waar zoveel ophef over is gemaakt, uit Google verdwenen en wordt de cache stelselmatig geupdate – hetgeen bewijst dat mijn aanpak aan het werken is. Nog steeds ben ik overtuigd dat dit niet nodig was, temeer omdat al sinds de eerste aanpassing bij het zoeken op de naam van het bedrijf deze website niet meer op de eerste 53 pagina’s van Google te vinden was. Hiermee hoop ik dat mijnheer de advocaat nu tevreden is en mij verder met rust laat.

Brief van de advocaat

PER GEWONE BRIEF
dinsdag 10 augustus 2010
Betreft: [..]

Geachte Heer,

Ik word geraadpleegd door de bvba [naam van ramen-en deuren installateur] met maatschappelijke zetel te [adres]. Ik hoef u mijn cliënt wellicht niet voor te stellen. [inderdaad]
Mijn cliënt laat mij een aantal van de commentaren over haar firma lezen de welke u via uw website/blog www.bermione.be openbaar maakt en verspreidt.

Ik citeer een aantal van de door u gepubliceerde quotes:
[berichten van mij die in een hoge emotionele toestand geschreven zijn en dus niet zo netjes zijn]
Dergelijke aantijgingen in het openbaar verspreiden is pure laster, strafbaar gesteld in artikel 443 SW. U stelt zich daarmee bloot aan straffen tot één jaar opsluiting, los van de eventuele schadevergoeding aan de burgerlijke partij.

Ik stel u heden dan ook officieel in gebreke om onmiddellijk de integrale [naam van installateur] blog van uw website te verwijderen, bij gebreke waaraan ik zonder aarzelen een strafklacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter zal neerleggen tezamen met een stakingsvordering bij de kortgedingrechter, gevolgd door substantiële schadeclaim.

Ik ga er vanuit dat u deze brief ontvangt op 11 augustus. Indien het per 11 augustus 18:00u niet verwijderd is, start ik met de hier boven beschreven gerechtelijke acties.

Met de meeste hoogachting,
[naam van advocaat]

Hoewel alles wat online stond klopte, niet verzonnen was en het dus geen "pure laster" was, heeft hij wel een punt. Ook ik heb me niet erg volwassen gedragen door in een staat van grote emotie uitlatingen online te plaatsen. Laat me wel zeggen dat het betreffende bedrijf mij ook gewoon had kunnen contacteren. Meteen een advocaat onder de arm nemen, mja. Het heeft zijn effect natuurlijk niet gemist. Al is het maar dat het heel toevallig is dat die brief mij nu al bereikt. Normaal gezien had ik die nooit voor 19u kunnen lezen, laat staan actie ondernemen.

Ook ga ik zijn raad opvolgen en zien welke stappen ik kan ondernemen tegenover het bedrijf op een volwassen manier: aangetekend schrijven, in gebreke stelling, test-aankoop…

Vermergeld

Vermergeld

Akkoord. Van koeien ken ik niks. Daarom kan ik niet zeggen of een koe al dan niet goed gezond is. Maar mijn aandacht ging toch naar die ene koe die achter de groep strompelde en de rest van de kudde niet kon bijhouden. Kromme rug, uitgemergelde hals, botten zichtbaar in haar poten en haar flanken, enorme uier en haar geloei had meer weg van een hees, uitgewrongen geblaat.. Alles behalve gezond zag ze eruit. Af en toe stopten de anderen en konden ze achterom kijken hoe de koe haar kuddegenoten probeerde bij te houden, maar wanneer ze eindelijk bijgebeend was en de tocht door de weide weer werd verdergezet, hinkte ze onmiddellijk hopeloos achterop.
Het laatst heb ik haar gezien terwijl ik in mijn wagen stapte en naar het werk vertrok. Ze snuffelde nog even aan een drinkbak waar duidelijk geen water meer inzat door de grote hitte van de voorbije dagen, wat haar dan maar weer verplichtte een poging te doen tot het inhalen van de groep in plaats van een verfrissend slokje water te nemen.
‘s Nachts werd ik wakker door een klagend hees geblaat. Loeihard en pijnlijk weerklonk het tientallen minuten lang de nacht in om vervolgens, terwijl de hemel traag wat lichter kleurde, uit te sterven in een zachtjes jammerlijk gezucht.

De volgende ochtend was de koe niet meer in de kudde te bespeuren…

Als een crimineel

Voor die ene keer dat wij eens een overnachting boeken, zal ik me nu als een crimineel moeten verantwoorden, de bewijsstukken opsturen en vervolgens hopen dat de hoofdgriffier een beslissing neemt in mijn voordeel.

En dat terwijl de regeerders van dit land de wetten, die ze zelf hebben gemaakt, niet moeten naleven.

Unbelievable

Unbelievable

I’m shocked.

Lately, I receive a lot of spam on my blog. Not automated, but just some under-payed drug addicts from Poland and the Ukraine who desperately need some cash and thus manually spam around. As I found in my analytics, the search term “BL00DY TEETH” is one of the ways they arrive here. Indeed, I did some pretty gross posts a couple of years ago when my wisdom teeth had to be removed.

One of the images I posted together with the story, was a very bloody one (which I wanted to post as top image for this post, but I changed my mind since I want to keep this blog safe for all ages.)

I removed the category on which they land when using that as a keyword, then I did a search on the keyword myself (warning: save search is off!).

And that is the point in time I startled.

I realised I didn’t just shock the world around me at that time by posting an image like that, I also started to attract dirty minds and fetishists to this website. And three other weblogs (the kinds you really don’t want to land upon, trust me) just copied the image, didn’t even take the time to rename it, and posted it without credits on their blogs.

Oh well.
At least the originals are still around here. Somewhere.

It’s just another poof. Whatever you post online, will stay online forever. And ever.

Wonderbaarlijk

Wonderbaarlijk. Echt.
Uiteindelijk, na een jaar kan ik tot de volgende conclusie komen: Don’t shoot the pianist.

Eenmaal dat je jezelf door de klantendienst hebt geworsteld, krijg je waarschijnlijk een bekwaam vakman over de vloer – er zijn altijd uitzonderingen.

Die mens die ze nu hebben gestuurd, had oog voor kleine details, werkte verzorgd en nauwkeurig en heeft enkele kleine gebreken zoveel mogelijk proberen recht te zetten. En ons probleem opgelost trouwens. Blijkbaar is die rolluik ooit verkeerd afgesteld geweest, waardoor de veren te ver omgebogen werden en waardoor een deeltje afgebroken was. Waaronder trouwens een stuk van de rolluik zelf.

De rest van de veren zijn meteen ook vervangen wegens op-het-punt-af-te-breken en ook het bovenste deel van de rolluik. En ze werkt weer super.
Hij heeft nog wat hints gegeven om van de rolluik een “automatische” rolluik te maken, waardoor we niet meer 30 seconden op die knop moeten blijven duwen om ze naar beneden te halen en heeft hij nog gewezen op het feit dat de onderkant van de ramen vooraan eigenlijk niet mochten dichtgespoten zijn met silicone, omwille van verluchting… Zaken om verder uit te zoeken dus.

Wonderbaarlijk, dat ik na het aanpassen van de werkomschrijving (er is slechts 1 persoon geweest, geen 2 zoals op het formulier stond) eigenlijk een heel positief gevoel heb na dit bezoek.

‘t Is echt.

De “veer” zoals men ze noemt is inderdaad losgekomen van de zijkant en meer nog, de rolluik hangt inderdaad ook scheef.

Bon.

Na een telefoontje van het bedrijf blijkt dat er maar 2 jaar garantie is, dat ze het willen komen maken op 18 februari en dat het mij 50 euro per uur gaat kosten, plus verplaatsingskosten "uiteraard". En dus heb ik hen gezegd dat ik hen wel zou terugbellen. Echt, ik ben zo hard niet van plan om hen ook nog maar iets van geld te geven.

Met Tine heb ik vervolgens de mogelijkheden overlopen, besproken dat we er zelf niet aan gaan durven beginnen, besloten dat ik mijn trots dan maar even opzij moet zetten en vervolgens met zowat alle negatieve gevoelens die er zijn teruggebeld naar hen om de afspraak dan toch maar vast te leggen. Uiteindelijk is mijn ervaring met hun werkvolk wel heel positief.

Ze gaan twee mensen sturen, omdat 1 het niet gedaan gaat krijgen en ik ben stomweg vergeten te vragen of dat dan 2x €50,- per uur is dat ik zal moeten ophoesten.

Vervolg na 18 februari. Hoop ik. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze op een afspraak gewoon niet komen opdagen.